Algemene actievoorwaarden winacties Joma-Sport

Wedstrijd wordt georganiseerd door Joma-Sport. Win 1 gesigneerde bal van Anderlecht. 

Deelname actie
 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je Joma-Sport belgië op social media hebt gevolgd.
 3. Eenmalige deelname per persoon.
 4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 16 jaar of ouder.
 5. Medewerkers van Joma-Sport België zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 6. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld op de social media kanaal.
 7. Joma-Sport is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 8. Door deel te nemen aan de actie gaat u zonder voorbehoud volledig akkoord met alle algemene actievoorwaarden alsook met alle bijzondere actievoorwaarden. 

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. 
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Joma-Sport België is bevoegd om personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld. 
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag. 
 7. De winnaar wordt op 23 april 2021 via mail of op de social media kanaal bekend gemaakt.

Wat moet je doen om deel te nemen? 

 1. Volg ons op jomabelgie op Instagram
 2. Like de post en deel het in jouw stories & tag ons – zorg ervoor dat jouw profiel publiek staat! 
 3. Tag zoveel mogelijk vrienden in de comments  
 4. Wil je meer kans, like en comment op onze andere posts

Prijs 

1 gesigneerde voetbal van Anderlecht.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Elkeen heeft het recht zijn persoonlijke gegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. 

Geschillen

 1. Op alle acties is Belgisch recht van toepassing.
 2. Bij onenigheid zal steeds getracht worden om tot een minnelijke schikking te komen. 
 3. Bij elk geschil die betrekking heeft tot deze algemene actievoorwaarden (of die daaruit zijn afgeleid) zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 

Conditions générales du concours organisé par Joma-Sport

Gagnez 1 ballon signé par les joueurs du RSC Anderlecht. Information sur la participation à la promotion.

 1. La participation à la promotion est gratuite.
 2. La participation consiste à suivre Joma-Sport Belgium sur les réseaux sociaux.
 3. Pour tout achat de plus de 200 euros, Joma-Sport offre une chance supplémentaire de gagner un ballon (9 ballons remis en jeu).
 4. Uniquement une participation par personne.
 5. La participation n’est possible que pour les personnes de 16 ans et plus.
 6. Les employés de Joma-Sport Belgium en sont exclus.
 7. Le gagnant est toujours annoncé sur les réseaux sociaux.
 8. A tout moment, Joma-Sport est autorisé à modifier les conditions promotionnelles ou à arrêter le concour sans justification.
 9. En participant à la promotion, vous acceptez pleinement toutes les conditions générales du concours ainsi que toutes les conditions spéciales, sans réserve.

Gagnant

 1.  Le gagnant d’une action est choisi de manière impartiale par tirage au sort.
 2. Le gagnant  recevra un message personnel par le canal des médias sociaux sur lequel la promotion a eu lieu.
 3. Si le gagnant ne se présente pas dans la semaine suivant l’annonce, un nouveau gagnant sera choisi.
 4. Joma-Sport Belgium est autorisé à exclure les personnes soupçonnées de participation illégale ou frauduleuse.
 5. Les participants n’ayant pas gagné de prix ne seront pas avertis.
 6.  Il n’est pas possible d’échanger le produit gagné pour un autre produit ou une somme d’argent.
 7. Le 23 avril 2021, le gagnant sera annoncé sur les réseaux sociaux ou par mail.
Que devez-vous faire pour participer?
 1. Suivez-nous avec jomabelgie sur Instagram.
 2. Aimez le message et partagez-le dans vos stories et partagez – Attention votre profil doit être public!
 3. Taguez autant d’amis possible dans les commentaires.
 4.  Si vous voulez plus de chance, aimez et commentez nos autres posts.
Prix

1 ballon de football signé par l’équipe d’Anderlecht.

Données personnelles
 1. Les données personnelles des participants ne seront pas divulguées et fournies à des parties externes sans consultation, sauf si l’autorisation a été donnée de recevoir une newsletter d’une partie externe.
 2. Chacun a le droit de consulter, de modifier ou de faire supprimer ses données personnelles.

Contestations et réclamations

 1.  La loi belge s’applique à toutes les promotions.
 2.  En cas de désaccord, une médiation sera toujours possible pour parvenir à un accord à l’amiable.
 3. En cas de litige relatif aux présentes conditions générales de promotion (ou qui en découlent), les tribunaux d’Anvers sont seuls compétents.